របៀបដាក់ប្រាក់

មានជំហានងាយៗពីរយ៉ាងក្នុងការដាក់ប្រាក់នៅក្នុង ibet789 ដូចខាងក្រោម៖

1- ផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នកភ្លាមៗពីគណនីធនាគាររបស់អ្នកទៅកាន់គណនីរបស់ ABC2288។ ជាធម្មតាអតិថិជនធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទគឺជាវិធីសាមញ្ញបំផុតក្នុងការផ្ទេរប្រាក់។

2- បើកកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត រួចសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.abc2288.com

 

 • ចុចលើ LOGIN (ចូលដោយប្រើគណនីរបស់អ្នកដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះរួចហើយ)

 • បំពេញលេខកូដគណនីរបស់អ្នកនៅក្នុង“ គណនី”
 • បំពេញពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកនៅក្នុង“ លេខសំងាត់”
 • ចុច“ ចូល” ដើម្បីចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។

 

 • ចុចប៊ូតុង“ ដាក់ប្រាក់” នៅផ្នែកខាងលើនៃផ្ទាំងគ្រប់គ្រង។

 • គណនី ជាលេខកូដគណនីរបស់អ្នក
 • បំពេញ“ ចំនួនទឹកប្រាក់” (ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវតែដូចគ្នានឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានដាក់នៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់ ABC2288 ដូចដែលបានបង្ហាញនៅចំណុចខាងលើ ១) ។
 • រូបិយប័ណ្ណត្រូវបានកំណត់ជា ដុល្លា dolla ($)
 • ជ្រើសរើស“ តាមរយ:ធនាគារ” ដែលជាធនាគារដែលអ្នកបានដាក់ប្រាក់នៅទៅអោយ ABC2288 ដូចដែលបានបង្ហាញនៅចំណុចខាងលើ ១ ។
 • ឈ្មោះគណនីធនាគាររបស់ ABC2288 ដែលអ្នកបានដាក់ប្រាក់នឹងបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្ត
 • លេខគណនីធនាគាររបស់ ABC2288 ដែលអ្នកបានដាក់ប្រាក់នឹងបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្ត
 • បំពេញ“ ឈ្មោះគណនីធនាគាររបស់អ្នក” វាគឺជាឈ្មោះគណនីធនាគាររបស់អ្នកដែលអ្នកបានផ្ទេរទៅគណនីធនាគាររបស់ ABC2288 ។
 • បំពេញ“ លេខគណនីធនាគាររបស់អ្នក” វាគឺជាលេខគណនីធនាគាររបស់អ្នកដែលអ្នកបានផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីធនាគាររបស់ ABC2288 ដូចដែលបានរៀបរាប់នៅចំណុច ១ ខាងលើ។
 • កំណត់សំគាល់ប្រសិនបើមាន
 • ចុចប៊ូតុង“ ដាក់ប្រាក់” ជាការស្រេច។

សូមកត់សម្គាល់ថាប្រតិបត្តិកររបស់ ABC2288 នឹងត្រូវចំណាយពេលពីរបីនាទីដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សំណើដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។ សូមប្រាកដថាព័ត៌មាននៅក្នុងសំណើរបស់អ្នកនៅក្នុងទម្រង់ដាក់ប្រាក់ត្រូវនឹងព័ត៌មានដែលអ្នកបានធ្វើជាមួយធនាគារបើមិនដូច្នេះទេវានឹងត្រូវបដិសេធ។ នៅពេលទទួលបានជោគជ័យអ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងនៅក្នុងផ្ទាំងគ្រប់គ្រង